JA ESTEM OBERTS

CONDICIONS DE VENDA

Lloguer de motos aquàtiques sense titulació nàutica

El contracte actual està subjecte a les següents clàusules:

1. L'arrendatari sota la seva responsabilitat:

a) Que té com a mínim 16 anys d'edat complerts.

b) Que es considera en bones condicions tant físiques com psíquiques per a la conducció de la Moto aquàtica llogada, i que la mateixa li ha estat lliurada en les degudes condicions d'ús.

2. L'arrendatari declara i accepta:

a) Haver rebut adequades instruccions per al maneig de la moto aquàtica, i també haver rebut les armilles salvavides per a la seguretat; coneixent que el seu ús és de caràcter obligatori.

b) Haver examinat la Moto aquàtica, trobant-la en prefectes condicionis d'ús, equipada i sense cap deterioració.

c) La Moto aquàtica ha de ser retornada en el mateix lloc que va ser lliurada i exactament al final de la durada del contracte i en les mateixes condicions que va ser lliurada. En cas de deterioració o avaria per imprudència, no obeir les instruccions del monitor o fer un mal ús de la moto, l'arrendatari serà responsable del pagament de la reparació dels danys causats al vehicle.

d) L'arrendatari és l'única persona autoritzada a conduir la Moto aquàtica i sota cap circumstància deixarà que cap altra persona la condueixi.

3. L'arrendatari no podrà reclamar, sota cap circumstància, de l'empresa arrendadora, ni als seus empleats o directius, ni a la companyia asseguradora d'aquella o d'aquests, els danys i/o personals que sofreixi amb motiu de l'ús o tendència del vehicle arrendat.

4. L'arrendatari es compromet a complir les següents normes de seguretat:

a) En els canals: en sortir i entrar circular a menys de 3 nusos.

b) No es pot navegar en la zona paral·lela a la costa a menys de 200 metres de distància.

c) La distància entre cada moto aquàtica és de 100 metres mínim.

d) Està prohibit navegar un darrere de l'altre, si la distància és inferior a 100 metres.

e) Els canvis de direcció es realitzaran amb distància mínima de 200 metres entre qualsevol obstacle o vehicle flotant, respectant sempre el reglament per a prevenir els abordatges en la mar en la seva forma esmenada. COLREG-72

f) Comprovar la posició dels altres vehicles navegant abans d'efectuar els canvis de direcció.

g) L'angle de gir ha d'estar sempre relacionant amb la velocitat de la moto, l'estat de la mar o l'experiència del conductor. A gran velocitat no s'ha de girar bruscament.

h) No es pot accelerar, ni girar en els canals.

i) Ha de tenir-se en compte l'absència de frens e les motos aquàtiques i la poca superfície en contacte amb l'aigua, la qual cosa comporta mantenir una gran distància de parada.

j) S'han de seguir aquestes normes: - Reduir la velocitat en cas que es trobi un vehicle en un radi mínim de 100 metres. - Reduir totalment la velocitat quan es trobi a 200 metres de qualsevol punt de la costa, ja sigui port, platja, espigó, roca, etc. - En cas de bolcada, s'haurà de tornar a posar la moto aquàtica en la seva posició inicial, amb la major rapidesa i seguint les normes escrites en la popa de la moto aquàtica.

5. Escoltar i obeir les instruccions del monitor, en cas contrari no es retornarà la fiança dipositada.

6. Incomplir les normes escrites comportarà la retirada immediata de la moto aquàtica i la pèrdua de la fiança dipositada. Totes dues parts deixen redactat el contracte actual, afirmant-se i ratificant-se en el seu integro contingut, signant-ho en el lloc i data a l'encapçalament expressats.

7.1 Tota reserva que s'anul·li amb una antelació superior a 14 dies comportarà que la quantitat pagada quedi dipositada perquè pugui realitzar la seva activitat en una altra data o per a un canvi d'activitat. Aquesta opció té una validesa de 12 mesos a comptar des de la data de l'activitat inicialment triada. S'acceptaran canvis de data amb una antelació mínima de 5 dies.

7.2 L'arrendatari ha de presentar-se en les nostres instal·lacions 15 minuts abans de l'hora a la qual ha reservat l'activitat- És obligatori presentar el tiquet de reserva. L'hora de reserva és aproximada i pot variar a conseqüència de motius tècnics o per males condicions meteorològiques.

7.3 En cas que l'arrendatari decideixi tornar abans de l'hora prevista de finalització del lloguer, no es farà cap mena d'abonament.

7.4 La no presentació de l'arrendatari a l'hora prevista (15 min. abans de l'hora de reserva) comportarà la pèrdua del lloguer de la moto i no es realitzarà cap mena d'abonament.

7.5 L'anul·lació de la reserva per causes meteorològiques serà competència de l'arrendador i sempre serà per raons de seguretat en la mar. En aquest cas, l'arrendador proporcionarà un bo amb una validesa de 12 mesos per a realitzar el lloguer en una altra data.

8. En cas d'avaria per desgast mecànic, o altres causes no imputables a l'arrendatari, es rescindirà el contracte i l'arrendatari podrà reservar amb l'empresa arrendadora una franja horària, en funció de la disponibilitat, per a realitzar el temps restant que no va poder gaudir del lloguer.

En cas de no voler procedir a un nou lloguer amb el temps restant, es farà una devolució de l'import pagat menys el temps gaudit. L'import del temps gaudit es calcularà sobre les tarifes d'aquest temps. Exemple si el lloguer era de 2 hores i l'arrendatari va gaudir 30 min. Se li aplicarà la tarifa de 30 min i se li retornarà la diferència.

"D'acord amb el que s'estableix per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les dades aportades seran incorporats a un fitxer del qual és titular ROSES STYX S.L. amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. Així mateix, declaro haver estat informat de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les meves dades en el domicili fiscal de ROSES STYX S.L. situat en AVINGUDA NORD 53 - 17480 ROSES - GIRONA"

Lloguer d'embarcacions i motos aquàtiques amb titulació nàutica

HORARIS:

1/2 dia (4 h): 9 h - 13 h o de 10 h - 14 h // 14.30 h - 18.30 h o de 15 h - 19 h

1 dia (8h): 9 h - 17 h o de 10 h - 18 h

En cas de no presentar-se en les nostres instal·lacions amb un retard superior a 1 hora i 30 minuts de l'hora prevista de lloguer sense previ avís, donarà dret a Roses Styx SL a considerar la seva reserva com cancel·lada.

Roses Styx SL (d'ara endavant denominada arrendador) lloga a la persona identificada com a titular del contracte actual (denominada d'ara endavant arrendatari) l'embarcació referida en el contracte (d'ara endavant embarcació) de conformitat amb les clàusules i condicions contingudes en el present document, en els annexos al mateix (si n'hi hagués) i amb la tarifa pactada en el contracte de lloguer.

ARTICLE 1. UTILITZACIÓ DE L'EMBARCACIÓ

1.1 L'arrendatari es compromet a utilitzar i governar l'embarcació com si fora de la seva propietat, segons les normes del bon navegant i respecte a les normatives de la Marina Mercant.

1.2 Només està autoritzat a governar l'embarcació l'identificat com a titular en el contracte de lloguer i aquest haurà de retornar l'embarcació en el lloc i data establerts per l'arrendador.

1.3 Queda expressament prohibit:

a) Remolcar qualsevol embarcació o qualsevol objecte.

b) Participar en regates, competicions esportives i altres esdeveniments.

c) Governar l'embarcació sota els efectes de l'alcohol, narcòtics o qualsevol altre tipus de substàncies estupefaents o que disminueixin o alterin la capacitat de l'individu.

d) El transport de mercaderies que infringeixin la llei o les disposicions legals vigents en l'estat espanyol, o amb finalitats il·lícits.

e) Transportar passatgers en número superior a l'autoritzat i indicat en el contracte de lloguer.

f) Navegar fora de la zona autoritzada, d'acord amb la classificació de l'embarcació.

g) Amarrar l'embarcació en una boia que no sigui d'ús públic.

h) Deixar l'embarcació amarrada o ancorada sense cap persona a bord en rada, o aigües no protegides.

1.4 És obligació de l'arrendatari detenir i assegurar al més aviat possible l'embarcació quan s'il·lumini en el quadre d'instruments qualsevol dels testimonis que detecten una anomalia en el funcionament, o quan percebi signes externs que indiquin avaria o mal funcionament de l'embarcació. En aquest cas, l'arrendatari haurà de contactar amb l'arrendador i seguir les seves instruccions.

1.5 Els perjudicis de tota índole que pogués sofrir l'arrendador per l'incompliment de les condicions recollides en el present articulat i/o per ús diferent del pactat autoritzen l'arrendador a retirar l'embarcació a l'arrendatari i facturar i cobrar a aquest les quantitats degudament justificades corresponents a la reparació d'aquests perjudicis.

1.6 L'arrendador podrà rescindir el contracte de lloguer unilateralment i retirar l'embarcació a l'arrendatari quan observi que aquest infringeix el present articulat.

ARTICLE 2.

2.1 L'arrendatari es compromet a pagar a l'arrendador:

a) L'import del trasllat i/o reparació dels danys de l'embarcació motivats per ús de combustible inadequat.

b) L'import dels danys i/o sostraccions sofertes totalment o parcialment en l'embarcació, així com les despeses de trasllat i una indemnització en concepte d'immobilització de l'embarcació, estimada d'acord amb el nombre de dies necessaris per a la seva reparació i funció de la factura corresponent i calculant un dia per cada vuit hores de treball.

c) L'import sol·licitat per un tercer en concepte de rescat, independentment de les causes que hagin produït la necessitada d'aquest rescat.

d) La quantitat corresponent a les multes o sancions per qualsevol infracció de la legislació vigent i aplicable en què pogués incórrer l'arrendatari en l'ús de l'embarcació objecte del contracte de lloguer, així com els recàrrecs corresponents pel retard en el pagament per part de l'arrendatari i les despeses judicials o extrajudicials que pogués provocar.

2.2 L'arrendador podrà retirar la fiança establerta en llogar l'embarcació per a cobrir les despeses derivades de l'incompliment de les normes del contracte actual. Aquesta fiança serà restituïda en el moment del pagament de les despeses si aquests fossin inferiors a aquesta. En el cas que fossin superiors s'entendrà com un pagament a compte de la factura pendent.

ARTICLE 3. ESTAT DE L'EMBARCACIÓ

L'arrendador fa lliurament de l'embarcació en bon estat aparent de funcionament i en bon estat interior i de neteja. Serà obligació de l'arrendatari mantenir en bon estat d'ús l'embarcació arrendada, així com totes les instal·lacions en ella existents.

És obligació de l'arrendatari de comprovar l'estat de l'embarcació arrendada i el dels seus complements i constatar l'estat amb l'arrendador.

L'arrendatari és responsable de qualsevol perjudici o mal que es produeixi en l'embarcació arrendada i de la pèrdua de qualsevol dels seus elements, així com dels retards per ell provocats en el lliurament de l'embarcació.

Es retornarà l'embarcació amb l'equip complet de seguretat (armilles, rems, extintors, etc.) que obligatòriament haurà estat comprovat per l'arrendatari.

Tots els accessoris llogats a l'arrendatari seran retornats en perfecte estat. En cas contrari l'arrendador podrà utilitzar la fiança de l'arrendatari per a cobrir les despeses de reparació o substitució d'aquests.

ARTICLE 4. SEGUR DE L'EMBARCACIÓ

4.1 Les tarifes de lloguer inclouen una assegurança de responsabilitat civil obligatori, més una assegurança per lesió o mort dels ocupants.

4.2 Aquestes cobertures queden garantides i són assumides per l'assegurador amb el qual l'arrendador tingui concertada la corresponent pòlissa d'assegurança, i queden subjectes als pactes en el condicionat general o particular d'aquesta, i al regulat per la legislació vigent.

4.3 Mitjançant la signatura del contracte de lloguer l'arrendatari s'adhereix com a assegurat a l'esmentada pòlissa, de la qual existeix una còpia que podrà ser consultada.

4.4 Aquesta pòlissa no cobreix els danys, pèrdues, ni cap altre perjudici sofert en les pertinences o objectes personals transportats a bord de l'embarcació, ni els danys soferts en aquesta embarcació per robatori, vandalisme i/o accident qualsevol que sigui la naturalesa d'aquest.

4.5 L'arrendatari, en el cas que qualsevol membre de la seva tripulació o ell mateix sofrissin algun accident dins de l'embarcació, hauran de comunicar a l'arrendador, mitjançant la formulació d'un comunicat d'accident per escrit, les causes, circumstàncies i conseqüència de l'ocorregut, així com, de ser coneguts, nom, cognoms i domicili del causant del fet i dels testimonis i igualment els nomeni i adreces dels perjudicats, si n'hi hagués. S'entendrà per accident, a l'efecte del contracte actual, qualsevol fet fortuït, espontani, exterior, violent o independent de la voluntat de qui el sofreix i que es produeixi en qualsevol dels ocupants de l'embarcació.

ARTICLE 5. MANTENIMENT I REPARACIONS

5.1 En cas que l'embarcació arrendada sofrís una avaria una vegada lliurada l'embarcació, l'arrendatari es reservi el dret a retenir la fiança en un termini de 48h per a establir el motiu de l'avaria mitjançant un tècnic.

5.2 Una vegada detectat el motiu de l'avaria, es distingeixen dos casos:

a) Quan l'avaria es produeixi per desgast mecànic o per causes no imputables a l'arrendatari es rescindirà el contracte de lloguer i l'arrendador retornarà a l'arrendatari l'import del lloguer corresponent al període de temps que aquest no ha pogut gaudir de l'embarcació per causa de l'avaria. Es calcularà l'import a retornar en funció de la tarifa del temps gaudit menys el que pago el client. Exemple, si el lloguer era de 8 hores i l'arrendatari va gaudir 4 hores. Se li aplicarà la tarifa de 4 hores i se li retornarà la diferència. El combustible utilitzat durant el període en el qual l'embarcació ha funcionat correctament serà a càrrec de l'arrendatari.

b) Quan l'avaria es produeixi per causes imputables a l'arrendatari es rescindirà el contracte i l'arrendatari haurà de costejar els costos de reparació i el combustible consumit. En cap cas de retornarà l'import del lloguer.

5.3 Si el mateix dia del lloguer, l'embarcació arrendada sofrís una avaria inesperada abans de la sortida o es realitzés un error en el nostre sistema de reserves, l'arrendador retornarà a l'arrendatari l'import del lloguer que hagi pagat l'arrendatari. L'arrendador no podrà reclamar cap indemnització per aquest motiu.

5.4 En cas que s'hagi de venir a socórrer l'embarcació per un error, descuit o negligència de l'arrendatari i no per una fallada de l'embarcació, l'arrendatari haurà de fer-se càrrec del servei ofert (desplaçament per al socors de l'embarcació) per valor de 150Euro.

ARTICLE 6. COMBUSTIBLE

6.1 El combustible consumit per l'embarcació durant el període de lloguer del mateix és per compte de l'arrendatari. Excepte les embarcacions el preu d'arrendament de les quals tingui inclòs el combustible.

6.2 L'arrendatari haurà de repostar l'embarcació amb la mena de combustible adequat. En cas contrari l'arrendatari serà responsable de les despeses ocasionades pel trasllat i reparació dels danys que s'haguessin pogut produir en l'embarcació per ús de combustible inadequat.

6.3 L'arrendatari es compromet a retornar l'embarcació amb el mateix nivell de combustible que li va ser lliurada. En cas contrari se li facturarà el combustible que falti més un càrrec addicional en concepte de servei de repostat. L'arrendatari té l'obligació de controlar que el diposito aquest ple abans de la seva sortida.

ARTICLE 7. POLÍTICA D'ANUL·LACIÓ DE RESERVES

7.1 No són reemborsables els imports de les reserves anul·lades amb anterioritat inferior a 14 dies abans del dia de sortida del lloguer. S'acceptaran canvis de data amb una antelació mínima de 5 dies.

7.2 L'anul·lació de la reserva per causes meteorològiques serà competència de l'arrendador i sempre serà per raons de seguretat en la mar. En aquest cas, l'arrendador proporcionarà un bo amb una validesa de 12 mesos per a realitzar el lloguer en una altra data.

7.3 En cas que l'arrendatari retorni l'embarcació abans de l'hora prevista de lliurament no es farà cap mena d'abonament.

7.4 En cas que l'arrendatari retorni el vehicle amb un retard superior a 14 min per a lloguers de fins a 3 hores i 29 minuts per a lloguers de 4 a 8 hores, se li cobrarà un suplement addicional equivalent a la tarifa establerta en el contracte.

ARTICLE 8. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

8.1 El contracte actual es regirà i serà interpretat d'acord amb la lleis del país en el qual s'ha signat.

8.2 Les qüestions que se suscitin amb motiu d'aquest contracte entre l'arrendador i l'arrendatari són competència dels tribunals i jutjats espanyols, als quals totes dues parts se sotmeten.

8.3 Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del contracte actual, les parts se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Girona de la " Associació dels Comarques Gironines per a l'Arbitratge", al qual se'ls encarregar la designació de l'arbitri i l'administració de l'arbitratge obligant-se des d'ara al compliment de la decisió arbitral.

ARTICLE 9. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Rose Styx, S.L. a través del seu web 'www.aventuranautica.com' sol·licita a l'Usuari certs dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de Roses Styx, S.L. el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari. L'Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessaris per a la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recaptada dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de Roses Styx, S.L. , que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Roses Styx, S.L., a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per a donar a conèixer a l'Usuari ofertes i promocions que pogués considerar d'interès per a aquest.

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedits a altres empreses (hotels) del grup al qual pertany Roses Styx, S.L, així com a altres amb les quals conclogui acords de col·laboració amb l'única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

Roses Styx, S.L., a través del seu web, utilitzarà cookies quan l'Usuari navegui per la web site de www.aventuranautica.com. Les cookies s'associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui als Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per a accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats en la web www.aventuranautica.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a Roses Styx, S.L., Avda Nord 53, Roses - Girona (Espanya), aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: info@styxmotor.com

Activitats nàutiques

L'usuari ha de presentar-se en les nostres instal·lacions 15 minuts abans de l'hora a la qual ha reservat l'activitat- És obligatori presentar el tiquet de reserva.

Tota reserva que s'anul·li amb una antelació superior a 14 dies comportarà que la quantitat pagada quedi dipositada perquè pugui realitzar la seva activitat en una altra data o per a un canvi d'activitat. Aquesta opció té una validesa de 12 mesos a comptar des de la data de l'activitat inicialment triada.

Una anul·lació sol·licitada amb menys de 5 dies d'antelació o la no presentació en el moment de l'activitat comportarà la pèrdua del mateix i de la quantitat abonada.

Aventura Nàutica es reserva el dret de cancel·lar o retardar l'hora de l'activitat ja sigui per motius tècnics, meteorològics o logístics.

L'anul·lació de la reserva per causes meteorològiques serà competència d'Aventura Nàutica i sempre serà per raons de seguretat en la mar. En aquest cas, Aventura Nàutica proporcionarà un bo amb una validesa de 12 mesos per a realitzar l'activitat en una altra data.